Výběr retenční nádrže na dešťovou vodu

Výběr retenční nádrže na dešťovou vodu (Zdroj: Depositphotos)

Pitná voda začíná být díky nedostatečným zásobám podzemních vod stále vzácnější. Počet zahrádkářů, kteří využívají dešťovou vodu, trvale narůstá. Tento přírodní zdroj se však dá využít mnohem efektivněji. Ekonomická stránka celé věci je nezanedbatelná.

Dešťovou vodu dnes můžeme využít nejen při zavlažování zahrad, ale zajímavé je její využití především při běžných domácích činnostech jako je např. splachování toalety, praní či úklid. Takovým efektivním využitím přírodních zdrojů můžeme ušetřit za rok až několik tisíc korun na vodném a stočném.

Retenční nádrže

Jímky neboli retenční nádrže na dešťovou vodu jsou výbornou volbou jak využít přírodní zdroje pro běžné každodenní činnosti. Tyto nádrže mohou být různě veliké, ale dostatečná velikost jímky zajistí pojmout až několik kubíků dešťové vody. Jedná se tedy o velkoobjemové zásobníky na vodu, která je svedena ze střech a přilehlých okapů. S takovou zásobou přírodní kapaliny můžeme zalévat zahradu více než dva týdny. Kromě zalévání zeleně se však voda může využít i pro jiné účely každodenního rázu.

Nádrže
Nádrže na dešťovou vodu mohou mít různou podobu (Zdroj: Depositphotos)

K čemu se retenční nádrže využívají

Jak již bylo řečeno, hlavní výhodu v používání dešťové vody vidí lidé převážně v zalévání zahrad. Tento přírodní zdroj se však může využívat pro mnohem zásadnější účely, při kterých je možné ušetřit až několik tisíc korun ročně. Dešťová voda je dle výzkumů velice vhodná pro řadu běžných domácích činností. K použití vody pro účely zalévání a zavlažování můžeme připočíst také splachování toalety, praní prádla, napouštění bazénu, mytí auta či běžný úklid domácnosti. Právě toto druhotné využívání dešťové vody snižuje velmi významně pravidelné měsíční výdaje za vodné a stočné.

Voda
Systém zavlažování z retenční nádrže (Zdroj: Depositphotos)

Dešťová voda není přirozeně zcela čistá, proto musíme tento přírodní zdroj, který z retenčních nádrží používáme, několikrát filtrovat. Před samotným vstupem do jímky je vodu nutné zbavit jak hrubých nečistot jako je listí, tak i drobnějších kamínků či písku. K další filtraci dochází před samotným nasátím vody z jímky do čerpadla.

Druhy retenčních nádrží

Dva základní typy retenčních nádrží vypovídají rovnou o možnosti jejich umístění. První z nich jsou nádrže nadzemní, se kterými se běžně setkáváme. Jejich montáž a instalace je velice jednoduchá. Voda v nich však bývá rychleji znehodnocená a v zimních měsících může zamrznout. Musíme proto dbát na to, aby před nástupem chladnějšího období byly tyto jímky z části vypuštěny. V druhém případě se jedná o retenční nádrže podzemní. Jejich instalace je náročnější, neboť musíme počítat např. s vyhloubením dostatečně velké jámy, avšak pokud tuto jímku umístíme do nezámrzné hloubky, která je přibližně 60 m, můžeme tento zdroj využívat prakticky celoročně. Další výhodou podzemní jímky je i delší čerstvost dešťové vody.

Plastové barely
Plastové barely jsou oblíbenou volbou pro zachytávání dešťové vody (Zdroj: Depositphotos)

Další dělení retenčních nádrží je dle použitého materiálu. Podle typu podloží a přítomnosti spodní vody na pozemku volíme ze tří základních typů:

  • Plastové nádrže - tyto nádrže mohou být dvouplášťové, samonosné či nádrže k obetonování. Retenční nádrže dvouplášťové jsou nejvhodnější pro nestabilní podloží s výskytem spodních vod, nebo pro písčitou a jílovitou půdu. Nádrže samonosné se nejčastěji umisťují do běžné půdy, či terénu bez výskytu spodních vod. Posledním typem jsou retenční nádrže k obetonování. Ty jsou nejvhodnější pro místa s vyšším statickým zatížením, což jsou např. příjezdové cesty nebo chodníky. Dále se používají do skalnatého podloží. Jejich předností je především variabilita a možnost přizpůsobení různým požadavkům a podmínkám. Navíc disponují příznivě nízkou cenou. Nevýhodou plastových retenčních nádrží je hrozící možnost popraskání svarů, neboť tyto jímky jsou svařované.
Depositphotos_383674932_l-2015
Plastové retenční nádrže se mohou zabudovat i do země (Zdroj: Depositphotos)
  • Betonové nádrže - jedná se o retenční nádrže, které mají vysokou statickou únosnost a jsou odolné vůči spodní vodě. Oproti tomu mají vysokou hmotnost, vysokou cenu nejen nádrže, ale i její dopravy na zvolený pozemek a navíc je jejich instalace poněkud složitější.
  • Sklolaminátové nádrže - jedná se o retenční nádrže, které mají nízkou hmotnost, jsou odolné a pružné. Nevýhodou těchto jímek je jejich poněkud nepraktický úzký tvar, což znesnadňuje jejich čištění a nízká statická únosnost. Navíc mají tendenci k popraskání.

Faktory ovlivňující výběr retenční nádrže

Při výběru retenční nádrže na dešťovou vodu je velice důležité zohlednit hned několik faktorů. V prvé řadě si musíme uvědomit, pro jaké účely budeme tuto jímku využívat. V případě, kdy bude dešťová voda použita pouze jako zálivka zahrádky, potřebujeme znát přibližnou zavlažovací plochu. V tomto případě by bylo možné zvažovat i variantu nadzemní jímky. Chceme-li však zásobník na vodu používat nejen pro účely zavlažování, ale plánujeme tento zdroj vody využívat i užitkově v domácnosti, je důležité k přibližné zavlažovací ploše připočítat veškeré účely, pro které plánujeme tuto vodu využít a počet osob, které v tomto domě žije.

Při výpočtu velikosti retenční nádrže musíme brát v potaz faktory jako např. předpokládaná spotřeba vody v objektu, celková velikost odvodňované plochy, přibližná zavlažovací plocha, srážkové poměry v daném regionu či poměr mezi pořizovacími náklady jímky a úsporou jak pitné vody, tak i náklady na vodné a stočné.  

Zapomenout však nesmíme ani na potřebu zajistit přepad z retenční nádrže, neboť v případě přívalových dešťů může spadnout až dvakrát více srážek než je předpokládáno.

Vodou z retenčních nádrží můžeme použít pro napuštění bazénu (Zdroj: Depositphotos)

Jak funguje systém retenčních jímek

Retenční nádrže se umisťují pod zem, zhruba do hloubky 60 cm. Jedná se o nezámrznou hloubku, při které je zaručeno, že voda v jímce v zimních měsících nezamrzne, a tudíž je zajištěno její celoroční používání. Déšť stéká ze střechy okapovými svody a následně sběrným porubím až do jímky. Do okapů se vkládají filtry, které zajistí hrubě nečistoty, jako je např. listí. Voda dále putuje společně s jemnými nečistotami do nádrže. Napouštěcí trubka je umístěna u jejího dna. Tím se urychlí usazování jemnějších částic, jako je např. písek u dna nádrže. Navíc se sníží víření přitékající vody.

Pyl a prach, které se samozřejmě do nádrže dostanou, vyplave na hladinu. Jakmile se jímka naplní, jsou tyto jemné částečky odplaveny přepadem společně s přebytečnou vodou do kanalizace nebo do zasakovacího objektu. Odběr vody pro naše účely zajišťuje plovoucí koš s filtračním sítkem. Odebíraná voda se pohybuje zhruba 15 cm pod horní hladinou vody. Každá retenční nádrž je vybavena čerpadlem s třícestným ventilem a elektronickou regulací. Ta má za úkol při nedostatku dešťové vody v jímce přepnout ze sání čerpadla na sání z vyrovnávací nádržky. Vyrovnávací nádržka zajišťuje napojení na rozvod pitné vody. Voda je dopravována k jednotlivým spotřebičům potrubím a celý systém je řízen elektronicky.

Proč zvolit betonovou retenční nádrž firmy BEST

Betonové retenční nádrže firmy BEST jsou robustní staticky odolné konstrukce. Vhodně dimenzovaná jímka do systému dešťové kanalizace je nejen ekologicky, ale i ekonomicky nejvhodnějším řešením. V místech, kde je jílovité podloží či skála, jsou tyto nádrže řešením jediným. Betonové nádrže se zabudovávají pod povrch země, jejich obrovskou výhodou je malá hloubka překrytí zeminou. Tím je zaručen velmi dobrý přístup pro její čištění i dezinfekci. Retenční nádrže této firmy mají dlouhou životnost, nízké pořizovací náklady a velkou variabilitu provedení.

Zaměstnanci firmy BEST vám vždy ochotně poradí a pomohou s výběrem nejvhodnější varianty retenční nádrže přímo pro vaše prostory. Navíc existuje možnost získat určitou část výdajů na pořízení jímky zpět díky dotačnímu programu Dešťovka.

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu